ProjektExcellenta värdekedjor

Arbetet med excellenta värdekedjor (XVK) har genomförts som ett peer-learningprojekt där initialt fyra och sedan ett femte arbetspaket legat till grund för arbete i workshopformat (två per arbetspaket) och arbete på hemmaplan mellan respektive arbetspaket. Utgångspunkten har varit att initialt sprida de goda exemplen som inspiration för att sedan utbyta erfarenheter, göra ett hemarbete och återrapportera resultat och effekter.
LärosätesledningXVK-verktyg & mallar

Verktyg för effektivitet i ledningens styrning och stöd av ett innovationskontor

Ladda ned
XVK-verktyg & mallar

Självskattningsverktyg för effektivitet i ledningens styrning och stöd av ett innovationskontor

Ladda ned
XVK-Case

Lärosätes ledning – GU om gemensamma målbilder

Ladda ned

Sträva efter ett tydligt uppdrag med relevanta styrparametrar som underlag för lärande uppföljning av resultat och process, genom att:

1

Skapa insikt, förståelse och kunskap om innovationskontors- funktionen med bred förankring på ledningsnivå är centralt för kontinuitet och stringens i verksamhetsstyrningen. Personbero- ende till få ledare riskerar att skapa tvära riktningsförändringar som inte gynnar förmågan att ge ett långsiktigt stöd till forskare och studenter.

2

Identifiera ett tydligt uppdrag med relevanta styrparametrar som underlag för lärande uppföljning av resultat och process. Framgångsrika KPI:er för ett innovationskontor är kopplade till lärosätets mål. Det skapar relevans och tydlighet i innovations- kontorets roll.

3

Utvärdera innovationskontorets uppdrag på årlig basis genom en ledningsdialog med lärosätes- och institutions- / fakultets- ledning, tillsammans med självskattningsverktyg tydliggör verk- samhetens effektivitet. Vidare ger det underlag för förbättrat ledningsarbete samt ger attention till innovationskontorsfunk- tionen.

4

Använda impact cases, i mångt och mycket ett bättre sätt att kommunicera resultat på än mätetal. Det visar med önskvärd tydlighet hur nyttiggörandet är en naturlig och integrerad del av forskningen.

XVK-verktyg & mallar

Verktyg för effektivitet i ledningens styrning och stöd av ett innovationskontor

Ladda ned
XVK-verktyg & mallar

Självskattningsverktyg för effektivitet i ledningens styrning och stöd av ett innovationskontor

Ladda ned
XVK-Case

Lärosätes ledning – GU om gemensamma målbilder

Ladda nedLärosätets stöd för nyttiggörande och innovationSträva efter samarbete med lärosätets interna verksamhetsstöd för att uppnå ökad effektivitet i samtliga gränssnitt, genom att:

1

Genomföra systematiska intressentintervjuer för att samla in och ge feedback kring hur samarbetet fungerar, ökar inte bara förståelsen för varandra! Det bidrar även till mer öppet samarbetsklimat och ger underlag för verksamhetsutveckling samt effektivare gränssnitt mellan funktioner.

2

Prioritera de gränssnitt som är av störst vikt för att skapa vär- de för era målgrupper. Genomför dessa systematiska samtal för excellenta värdekedjor på årlig basis, följ upp föregående år och ta nästa steg mot excellens.

3

Utveckla samarbetet med utgångspunkt från målgruppens behov av stöd och hur det ska paketeras på sätt som gör det tillgängligt, tydligt och attraktivt, snarare än utifrån hur era stöd är organiserat.

4

Ett öppet erfarenhetsutbyte med andra lärosäten och initiativ (t ex IMProve) är en genväg för att hitta nya vägar till excel- lenta samarbetsmodeller tillsammans med lärosätesinterna innovationsstöd.

XVK-verktyg & mallar

XVK-Verktyg för att kartlägga intresserelationer

Ladda ned
XVK-Case

Lärosätets stödsystem – KI om utveckling av stödjande processverktyg

Ladda nedInnovationskontoretXVK-verktyg & mallar

XVK verktyg för att utveckla en vision

Ladda ned
XVK-Case

Innovationskontor vision och erbjudande KTH om KTH Innovation Readiness Level

Ladda ned
XVK-Case

Innovationskontor vision och erbjudande UU Innovation om stärkande processer med bolagen

Ladda ned

Sträva efter att skapa en förankrad, stark och dragande vision för innovationsverksamheten utifrån lärosätets förväntningar och nationella uppdrag, genom att:

1

Studera hur andra har formulerat sina visioner och värde- erbjudanden, ett gemensamt dna med lokal anpassning är att föredra.Alla universitet och högskolor har samma nationella uppdrag men verkar i olika regionala kontexter. Samma sak med innovationskontoren.

2

Göra arbetet med ”Vision Alignment – effektlogik för ett innovationskontor” tillsammans med innovationskon- torsteamet och lärosätesledningen tydliggör hur innova- tionskontorsfunktionen är ett verktyg för att förverkliga lärosätets ambitioner. Men också för att ge underlag för utvecklingen av en vision för innovationskontoret.

3

Anpassa kommunikationen kring innovationskontorets verksamhet och värdeerbjudande till de olika målgrupperna och intressenterna. En målgruppsanalys är avgörande för att skapa en framgångsrik kommunikation.

4

Formulera minst tre värdeerbjudanden: till studenter / forskare, till lärosätesledning och till andra partners i nyttiggörandets värdekedja.

XVK-verktyg & mallar

XVK verktyg för att utveckla en vision

Ladda ned
XVK-Case

Innovationskontor vision och erbjudande KTH om KTH Innovation Readiness Level

Ladda ned
XVK-Case

Innovationskontor vision och erbjudande UU Innovation om stärkande processer med bolagen

Ladda nedScience parks och inkubatorerSträva efter effektivitet i gränssnitt och samarbete mot en mer sömlös process tillsammans med inkubatorer och science parks, genom att:

1

Skapa en förankrad samsyn om de roller som definieras, det är på medarbetarnivå som samspelet tillsammans med kunderna sker. En ömsesidig förståelse mellan innovationsrådgivare och affärs- utvecklare för varandras verksamheter, uppdrag och arbetssätt är avgörande för att den enskilda kunden ska hitta rätt.

2

Sätta gemensamma mål och koordinera er verksamhetsplanering. Det är ofta otydliga eller felaktiga förväntningar på varandra som skapar de största hindren för samarbete.

3

Använda gemensamma verktyg (KTH IRL eller liknande) och gemensamt språk för att definiera gränsdragningar och över- lämningspunkter samt att investera tid i att ömsesidigt utveckla dessa gränssnitt – det skapar tydlighet för såväl medarbetare som kunder.

4

Att vara lokaliserade nära varandra skapar många spontana kon- takter och samarbeten som är viktiga. Utveckla även systematiska och återkommande forum för samordning och överhörning.

XVK-verktyg & mallar

För att utveckla samarbete med inkubatorer & science parks

Ladda ned
XVK-Case

Externa aktörer- Mau om gemensamt värdeflöde

Ladda nedAndra lärosätenSträva efter genom efter modeller för att tillgängliggöra stöd vid samtliga lärosäten & nationella kompetenscentra, genom att:

1

Inse att lärosäten och innovationsstöd behöver vara anpassat till lokala och regionala förutsättningar, det förtroendefulla personliga samarbetet är grunden innovationskontorsfunktionen.

2

Göra specialistkompetenser, konsultnätverk och olika specialiserade funktioner på olika innovationskontor tillgängliga nationellt. Det bidrar till att öka värdet och kvalitén i den lokala verksamheten.

3

Skapa och driva samarbeten mellan innovationskontoren i Sverige för att utveckla förmågan att tillgängliggöra likvärdigt stöd för forskare och studenter. Detta minskar behovet från myndigheters sida att utveckla teo- retiska koncept för hur det ska gå till – vi kan istället ta på oss ansvaret att utveckla ”hur”.

4

Driva långsiktiga lärandeprogram som initierar, utvecklar och håller liv i kompetensöverföring mellan innovationskontoren och bidrar till acce- lererad verksamhetsutveckling. Stimulera parallellt samarbeten mellan inkubatorer och grants office i samma samarbeten som mellan innova- tionskontoren, det bidrar till utvecklad och värdeskapande systemlogik.